ANBI Stichting De Ark Gemeenschap Regio Gouda

Stichting De Ark Gemeenschap Regio Gouda is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

ANBI

Een ANBI-status betekent onder meer dat giften van particulieren aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Ook voor andere zaken zoals het aanstellen van vrijwilligers met een uitkering is de ANBI-status van de Stichting de Ark regio Gouda belangrijk. Over de belastingtechnische aspecten kun je de website van de Belastingdienst raadplegen met de zoekterm ANBI. Meer informatie hierover lees je hier.
Je kunt periodieke giften volledig aftrekken als deze aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden kun je hier lezen. Het formulier om deze giften te doen kunt je hier downloaden en invullen. Mocht je daar hulp bij nodig hebben dan kun je bellen naar ons algemene nummer 0182 582 581

Naam

Stichting De Ark Gemeenschap Regio Gouda

RSIN/Fiscaal nummer

8026.87.945

Contactgegevens

Stichting De Ark Gemeenschap Regio Gouda
Warmoezierskade 11
2805PR Gouda
e-mail: contact@arkgouda.nl
website: www.arkgouda.nl

Bestuurssamenstelling

Raad van Bestuur:

Voorzitter Dhr. L. Strijbos
Penningmeester Dhr. J.W. Wisselink
Secretaris Dhr. F. Bruens
Algemeen bestuurslid Mevr. G. Lammé

Beloningsbeleid

De leden van de Raad van Bestuur verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd. Daarmee werkt het bestuur binnen de kaders van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en welzijnssector. De beloningen van de leden van de Raad van Bestuur worden gepubliceerd in de jaarrekening. Salariëring van de directie, overige leidinggevenden en medewerkers geschiedt conform de CAO Gehandicaptenzorg.

Doelstelling

Stichting de Arkgemeenschap Regio Gouda heeft ten doel te beantwoorden aan noden van mensen met een verstandelijke beperking, door het vormen van gemeenschappen die een thuis bieden aan deze mensen en waarin hun specifieke gave zich kan openbaren. Het is een leefgemeenschap voor mensen met en zonder verstandelijke beperking. Wij bieden kleinschalige woonvoorzieningen en dagbesteding. Wij geloven dat ieder mens unieke gaven heeft en recht heeft op betekenisvolle relaties. Door te leren van elkaar en zorg te dragen voor elkaar bouwen we aan een meer menselijke maatschappij. Wij laten ons inspireren door het christelijk geloof dat naastenliefde, eigenwaarde en gemeenschapszin nastreeft. In de Ark is iedereen welkom, ongeacht culturele of religieuze achtergrond.

Beleidsplan

Stichting De Ark Gemeenschap Regio Gouda is een leefgemeenschap waar mensen met en zonder verstandelijke beperking het leven delen. De Ark Gouda is aangesloten bij de internationale federatie l’Arche (zie ook www.larche.org). Er zijn in Gouda twee kleinschalige woongroepen en een centrum voor dagbesteding. In de huizen is woonruimte voor enkele inwonende begeleiders en vrijwilligers voorzien. In het kader van dagbesteding is er een groenvoorzieningsproject en een creatief atelier in Gouda. Het plan vind je hier.

Verslag van activiteiten

Onze activiteiten zijn beschreven in het kwaliteitsbeeld 2023 van De Ark Gouda. Je kunt deze hier inzien. De jaarrekening van 2023 staat hier. De statuten vind je hier.