Aanmelden wonen

Wij hebben een uitgebreide onthaalprocedure. Het doel is om na te gaan of iemand zich thuis voelt bij ons en het leven in de Ark.  De onthaalprocedure wordt aangestuurd door de gemeenschapsverantwoordelijke en bestaat uit de volgende fasen:

1. Aanmelding

Mensen met een zorgvraag of hun wettelijk vertegenwoordigers, die belangstelling hebben voor een plaats in de Ark, kunnen contact leggen met de directeur/gemeenschapsverantwoordelijke. Schriftelijke informatie zoals een geldige indicatiestelling, relevante diagnostiek en een recent zorg- of behandelplan worden opgevraagd bij de wettelijk vertegenwoordigers. Er wordt op locatie een kennismakingsgesprek en een oriënterend bezoek georganiseerd.

Op basis van de schriftelijke informatie en/of  het kennismakingsbezoek, wordt de orthopedagoog en eventueel de gemeenschapsraad om advies gevraagd. Bij een positieve match, worden geïnteresseerden op de wachtlijst van De Ark Gouda geplaatst.

2. Logeren

Op het moment dat er een plaats vrij is komen geïnteresseerden die op de wachtlijst staan in aanmerking –in volgorde van anciënniteit- voor de beschikbaar gekomen plek. Er wordt een onthaalcommissie benoemd die de weg naar inwoning begeleidt en nauw in contact staat met de ouders of wettelijke vertegenwoordigers.

Er volgt een logeerperiode van maximaal drie maanden. De onthaalcommissie beslist – in overleg met de wettelijk vertegenwoordigers en de orthopedagoog – over het tijdspad en de te volgen stappen. Indien alles naar verwachting loopt wordt op basis van de ingebrachte adviezen door de directeur/gemeenschapsverantwoordelijke een definitief besluit genomen over het beschikbaar stellen van de woonplek.

3. In huis komen wonen

Aan het einde van de procedure worden een zorgovereenkomst afgesloten en de benodigde administratieve handelingen verricht. Er wordt een datum overeengekomen met de wettelijk vertegenwoordigers waarop de verhuizing kan plaats vinden. Het onthaal van de nieuwe huisgenoot krijgt een bekrachtiging tijdens een gemeenschapsmoment. Binnen zes weken wordt het eerste zorgplan opgesteld, dat jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld wordt.

De Ark is een WLZ erkende instelling. Wij hanteren de richtlijnen van het Zorginstituut Nederland. Wil je weten welke vergoedingen hier bij horen, of aan welke verplichtingen een WLZ erkende instelling moet voldoen, dan kun je deze informatie krijgen via Zorg Instituut Nederland.