ANBI gegevens Stichting Vrienden van de Ark in Nederland

Stichting Vrienden van de Ark in Nederland is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

ANBI

Een ANBI-status betekent onder meer dat giften van particulieren aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Ook voor andere zaken zoals het aanstellen van vrijwilligers met een uitkering is de ANBI-status van de Stichting de Ark regio Gouda belangrijk. Over de belastingtechnische aspecten kun je de website van de Belastingdienst raadplegen met de zoekterm ANBI.  Meer informatie hierover lees je hier.
Je kunt periodieke giften volledig aftrekken als deze aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze kun je hier lezen. Het formulier om deze giften te doen kunt je hier downloaden en invullen. Mocht je daar hulp bij nodig hebben dan kun je bellen naar ons algemene nummer 0182 582 581

Naam

Stichting Vrienden van de Ark in Nederland

RSIN/Fiscaal nummer

8072.39.112

Contactgegevens

Stichting Vrienden van de Ark in Nederland
Gorinchemsestraat 4
4231BH Meerkerk
e-mail: bert.buirma@gmail.com
website: www.arkgouda.nl

Bestuurssamenstelling

Raad van Bestuur:

Voorzitter Mr. N.J. Adema
Penningmeester Drs. A.O. Buirma
Bestuursleden Drs. F.F.I.M. Petit

Beloningsbeleid

De leden van de Raad van Bestuur verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd. Daarmee werkt het bestuur binnen de kaders van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en welzijnssector. De beloningen van de leden van de Raad van Bestuur worden gepubliceerd in de jaarrekening.

Doelstelling

De stichting heeft als doel: Het verlenen van materiële en immateriële steun aan de Ark Gemeenschappen in Nederland en daarbuiten, alsmede aan alle activiteiten die ten dienste staan van het leven in en rond de internationale Ark Gemeenschap (L’Arche) waarin mensen met – en mensen zonder verstandelijke handicap op voet van gelijkwaardigheid met elkaar samenleven, alsmede het verwerven van financiële middelen daarvoor, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zins van het woord.

Beleidsplan

Stichting Vrienden van de Ark in Nederland heeft geen apart beleidsplan maar volgt het beleidsplan van Stichting de Ark Regio Gouda.

Verslag van activiteiten

Onze activiteiten zijn beschreven in de exploitatierekening. Je kunt onze twee meest recente jaarverslagen hier inzien (2016 en 2017). Daarin is ook onze jaarrekening/financiële verantwoording opgenomen. De statuten vind je hier.